Drs T.H. Maas. Directeur Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies

De vele innovatieve inspanningen in het afgelopen jaar bewijzen de betrokkenheid  en flexibiliteit van de medewerkers van de secretariaten en het bedrijfsbureau en de door hen ondersteunde tuchtcolleges.

Doorlooptijden

De werkwijzen van de regionale tuchtcolleges zijn meer naar elkaar toegegroeid en overbodige of bureaucratische tussenstappen in de processen zijn kritisch tegen het licht gehouden. Ook wordt veel meer aandacht besteed aan de fase van het vooronderzoek. Ook het Centraal tuchtcollege heeft het gehele proces onder de loep genomen. Dit heeft ertoe geleid dat de Regionale tuchtcolleges 24% meer klachten hebben afgehandeld dan in 2016 en het Centraal tuchtcollege 13% meer beroepszaken heeft afgehandeld dan in 2016. De doorlooptijden van de afgehandelde klachten zijn zowel op regionaal als centraal niveau aanzienlijk afgenomen. De investering in snelle afhandeling van klachten wordt voortgezet in 2018.

Kennismanagement

De ‘grondstoffen’ waarmee onze medewerkers (en ook de voorzitters en de leden) werken zijn kennis en hun rijke ervaring. In 2017 is het project Kennismanagement goed van de grond gekomen. Er zijn 31 centrale kennisonderwerpen geïdentificeerd, die het juridische (tuchtrechtelijke) veld waarin de regionale colleges werkzaam zijn, adequaat ‘afdekken’. Deze onderwerpen worden in 2017-2018 op een vergelijkbare wijze beschreven, geactualiseerd en aan alle colleges beschikbaar gesteld ten behoeve van een onderbouwde en zorgvuldige klachtafhandeling. Daarnaast blijft het CTG actief met zijn eigen digitale systeem, waarin alle relevante beroepszaken worden opgeslagen en toegelicht. Tenslotte werken wij toe naar preferente opleidingen per functie, zodat alle medewerkers uiteindelijk op deze wijze een vergelijkbaar kwaliteit- en kennisniveau kunnen realiseren.

Informatieveiligheid

De analyse van situatie op het terrein van informatiebeveiliging in 2016 is in 2017 opgevolgd door een Plan van aanpak en concrete verbeteracties. De acties zijn gericht op het verminderen van de meest pregnante risico’s. Zo is de verzending van de dossiers strenger dan voorheen beveiligd en is er een formele en gestandaardiseerde werkwijze ingevoerd om incidenten adequaat te melden. Dan kan er vervolgens snel worden gehandeld om deze incidenten op te lossen. De factor ‘mens’ blijkt een kwetsbare schakel bij informatiebeveiliging. Om die reden hebben wij een aparte adviseur/ coach ingezet die per team van medewerkers de beveiliging op de werkplek zal analyseren en hen zal begeleiden om tot verbeteringen te komen. Tenslotte investeren wij in de beveiliging van de informatie uitwisseling tussen de leden onderling.

Inzet

Qua werk en projecten is er in 2017 veel op de medewerkers afgekomen. Een groot compliment voor hun inzet en betrokkenheid is dan ook op zijn plaats. Wij hebben in 2017 veel aandacht besteed aan de inzetbaarheid en ontwikkeling van de medewerkers, via opleidingen, congressen en stages. In 2018 gaan wij daar mee verder. De kwaliteit en het plezier van de medewerkers bepalen in hoge mate de kwaliteit van ons werk.