Het voorwoord zou normaal gesproken zijn begonnen met een zin als: “Voor u ligt het jaarverslag….”.

Dit jaar hebben we echter gekozen voor een andere opzet van het jaarverslag van de regionale tuchtcolleges, het centraal tuchtcollege en het College van Medisch Toezicht.

We hebben ingezet op een digitaal jaarverslag, waarin we de detailcijfers niet opnemen. Vanzelfsprekend publiceren we deze wel, maar dan op onze website op een meer toegankelijke en visueel aantrekkelijker manier.

Verdere professionalisering

Maar nu dan toch een voorwoord, beginnend met een terugblik op het afgelopen jaar.

Na jarenlang al veel energie te hebben gestoken in verdere professionalisering van de tuchtcolleges en harmonisering van werkprocessen, is het ons in 2017 - met grote inspanning van alle medewerkers - gelukt om de doorlooptijden bij alle colleges fors terug te brengen. Dit betekent dat er eerder een beslissing komt op een klacht of beroepschrift dan voorheen. Daarbij houden we de kwaliteit van de procedure goed in de gaten, zodat betrokken partijen voldoende gelegenheid hebben om hun standpunten naar voren te brengen.

Er zijn meer uitspraken gedaan dan dat er aan zaken is binnengekomen. Dit terwijl er meer klachten zijn ingediend dan de afgelopen jaren. Er is dus een stijgende lijn te zien in het aantal inkomende zaken, terwijl de gemiddelde behandeltijd per zaak consistent blijft afnemen. Een goede zaak, deze ontwikkeling.  Kwaliteit heeft immers niet alleen betrekking op goed gemotiveerde uitspraken, waar we veel energie insteken, maar ook op niet te lang moeten wachten op een beslissing op een klacht. Dit geldt voor alle bij de klacht betrokken personen.

Meer zaken, kortere doorlooptijden maar kwaliteit beslissing staat altijd voorop

NIVEL-onderzoek

Een ander punt waar aandacht voor is geweest afgelopen jaar, is de verplichte publicatie van bepaalde maatregelen. Van de impact van een klacht op zowel klager als aangeklaagde waren we ons steeds bewust. Dit is nog eens onderstreept door het in 2017 verschenen onderzoeksrapport van het onderzoeksinstituut NIVEL met als titel “Zorgverleners en burgers over het openbaar maken van door de tuchtrechter opgelegde berispingen en geldboetes”. Het met ingang van 1 juli 2012 ingevoerde publiceren van de namen van de beroepsbeoefenaars aan wie deze maatregelen zijn opgelegd in de Staatscourant, maar ook in regionale dagbladen, roept de vraag op of het belang van openbaarmaking van de naam van de zorgverlener opweegt tegen de door de beroepsbeoefenaar ervaren belasting. Dit is echter een vraag voor politici en niet voor de tuchtrechter, die de wet heeft toe te passen.

Daarbij moeten we wel in het oog houden dat het tuchtrecht is bedoeld als instrument om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te borgen. Het is geen strafrecht, ook al zal dit – mede door het publiceren van maatregelen op naam van de beroepsbeoefenaar – door hen vaak als zodanig worden ervaren.

Verbeteren bekendheid

Een punt van aandacht blijft of de echte klachten ten aanzien van de kwaliteit van de gezondheidszorg het tuchtcollege wel bereiken. Om bekendheid te geven aan het werk van de tuchtcolleges zullen we ons via sociale media, waaronder Twitter, toegankelijker opstellen. Door middel van tweets attenderen we al sinds enige tijd vaker op uitspraken en nieuws. Daarnaast worden maandelijks een aantal casus verkort  weergegeven op tuchtcollege-gezondheidszorg.nl om inzage te geven in wat de tuchtcolleges zoal doen. Vanzelfsprekend worden de volledige  uitspraken, zoals gebruikelijk, geanonimiseerd gepubliceerd op tuchtrecht.nl. Dit alles om duidelijk te maken waar de tuchtrechter in de gezondheidszorg zich mee bezig houdt.

Mr. Jolanda Lootsma-Oude Nijeweme

voorzitter Regionaal Tuchtcollege Groningen