Tekst Tim Maas, Directeur Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies Euthanasie/ministerie VWS

Het jaar 2020 stond voor de secretariaten, die de juridische en administratieve ondersteuning van de tuchtcolleges verzorgen, uiteraard in het teken van COVID-19. Het voorbereidende werk voor de colleges werd in maart stopgezet en iedereen werkte vanaf dat moment vanuit huis. Al vrij snel na de lockdown is in overleg met het Ministerie van VWS vastgesteld dat het werk voor de tuchtcolleges behoort tot de wettelijk bepaalde, vitale processen (tuchtrechtspraak t.b.v.de medische beroepen) en dat om die reden de secretariaten in een minimale en veilige bezetting weer aan het werk konden gaan. De colleges hebben de zittingen in het voorjaar weer hervat, al dan niet met digitale hulpmiddelen.

Door alle wisselende omstandigheden en de minimale bezetting op kantoor is er veel van de medewerkers gevraagd qua inzet, betrokkenheid en flexibiliteit. De medewerkers hebben dat volledig waargemaakt, waarvoor veel waardering is uitgesproken.

De reorganisatie van de (secretariaten) regionale tuchtcolleges is na besluitvorming eind 2019 en een positief advies van de OR van VWS en de vakbonden dit verslagjaar verder voorbereid. Het Centraal Tuchtcollege gaat in ongewijzigde vorm verder te Den Haag. De reorganisatie houdt in dat de huidige vijf (secretariaten) regionale tuchtcolleges concentreren naar drie (secretariaten) tuchtcolleges. Dit betekent dat de huidige (secretariaten) regionale tuchtcolleges in Groningen, Zwolle, Den Haag, Amsterdam en Eindhoven overgaan in (secretariaten) regionale tuchtcolleges te Zwolle, Amsterdam en Den Bosch.

Deze concentratie is ingezet om te komen tot betere voorwaarden voor samenwerking en meer continuïteit door een grotere omvang. Tevens is een meer evenwichtige verdeling van de tuchtklachten over de drie (secretariaten) regionale tuchtcolleges overeengekomen. Dit betekent dat de klachten uit de provincies Utrecht en Zeeland in de nieuwe organisatie door het (secretariaat) regionaal tuchtcollege Den Bosch zullen worden behandeld.

Om de reorganisatie van de secretariaten zorgvuldig te laten verlopen is aan de hand van een Organisatie- en formatieplan gewerkt aan de plaatsing van alle medewerkers in de nieuwe teams. Verder is gestart met de voorbereidingen om te komen tot adequate huisvesting van de drie (secretariaten) regionale tuchtcolleges. De verhuizingen zullen in 2021 worden gerealiseerd.  

De concentratie van de vijf regionale tuchtcolleges en de verplaatsing van het regionaal tuchtcollege Eindhoven naar Den Bosch vereisen aanpassing van de wet BIG en het Tuchtrechtbesluit BIG. Het wetsvoorstel is eind augustus van het verslagjaar bij de Tweede Kamer ingebracht en is inmiddels in behandeling genomen. De verwachting dat het wetsvoorstel in de loop van 2021 kan worden aangenomen.

Een belangrijk onderdeel van de reorganisatie is de harmonisatie van de administratieve werkwijzen van de secretariaten van de regionale tuchtcolleges. Hoewel de wettelijke procedure landelijk hetzelfde is, bleken er in de praktische uitvoering veel verschillen te zitten. Het afgelopen jaar is iedere medewerker betrokken geweest bij een intensief project om de werkwijzen landelijk te harmoniseren. Na vergelijking van werkmethodes is dit jaar gekozen voor een preferente werkwijze. Door de geharmoniseerde werkwijze kan er tenslotte sneller en beter worden samengewerkt tussen de secretariaten van de regionale tuchtcolleges.

De harmonisatie van de werkwijze was tevens een noodzakelijke voorwaarde om het verouderde IT systeem van de (secretariaten) tuchtcolleges te kunnen vervangen. In 2020 is gestart met project VITA (Vernieuwde Informatievoorziening Tuchtcolleges gezondheidszorg Applicatie) om te komen tot een modern zaaksysteem in samenwerking met DICTU. Het eerste plateau behelst vervanging van de functionaliteit van het huidige systeem en zal naar verwachting midden 2021 zijn afgerond.

Hiermee wordt er ook een goede basis gelegd voor de ontwikkeling van het online indienen van tuchtklachten door burgers, het vergroten van de digitale mogelijkheden voor procespartijen en het digitaal samenwerken tussen collegeleden. Investeringen in deze digitale voorzieningen worden via een tweede plateau voor 2022 voorzien.