In dit jaarverslag leggen de Regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg cijfermatig verantwoording af over het jaar 2023.

De inhoudelijke verantwoording over de door ons genomen beslissingen vindt u in onze uitspraken zelf, onder meer te vinden op tuchtrecht.overheid.nl.

In dit hoofdstuk leest u over de jaarcijfers van het Centraal Tuchtcollege.

1. Ingekomen zaken 2023 Totaal Ingekomen zaken 2023 265 beroep 264 Herstel   1  grafiek Herkomst van de ingekomen beroepszaken 2023 RTG ‘s-Hertogenbosch: 54 21% RTG Zwolle: 88 33% RTG Amsterdam: 122 46%
2. Afgehandelde zaken 2023  Totaal Afgehandelde zaken 2023 252 beroep 251 Herstel   1* Grafiek beroepszaken 2023 Beslissingen gewezen na zitting: 177, 70,5% Beslissingen gewezen na raadkamer: 28, 11,2% Voorzittersbeslissingen: 16, 6,4% Ingetrokken beroepen: 30, 11,9% * De Minister van VWS heeft het Centraal Tuchtcollege op de voet van art. 50 lid 3 Wet BIG verzocht te adviseren of er zodanige omstandigheden aanwezig zijn die rechtvaardigen dat verzoeker in zijn bevoegdheid kan worden hersteld (herstelverzoek). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) diende 6 keer een beroep in bij de 251 zaken.
3. Beslissingen na behandeling afgehandelde zaken 2023 Totaal 177 Ongegrond/afwijzing . 67,2%119 Gegrond 42, 23,7% waarvan Gegrond, geen maatregel  6 Waarschuwing*  16 Berisping**  12 (voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register  5 Doorhaling inschrijving register  3 Terugverwezen naar RTG 1, 0,6% Niet-ontvankelijk 14, 7,9% Behandeling gestaakt  1, 0,6% Grafiek Beslissingen na behandeling afgehandelde zaken 2023 Bevestiging beslissing RTG 148, 83,6% Behandeling gestaakt 1, 0,6% Vernietiging beslissing RTG 27, 15,2% Terugverwezen naar RTG 1, 0,6% De tuchtcolleges publiceren alle uitspraken op tuchtrecht.overheid.nl 34 uitspraken zijn daarnaast nog ter publicatie aangeboden bij vaktijdschriften van beroepsverenigingen. * aan 16 beroepsbeoefenaren is een waarschuwing opgelegd; in 1 geval zijn beide partijen in beroep gekomen ** aan 12 beroepsbeoefenaren is een berisping opgelegd; in 2 gevallen zijn beide partijen in beroep gekomen.
4. beslissingen CTG ten opzichte van de eerste aanleg bij de regionale tuchtcolleges 2023 In beroep genomen beslissingen na zitting gerangschikt naar effect op klacht  beslissing RTG niet-ontvankelijk 		 Bevestiging beslissing RTG 		13	81,3% Vernietiging beslissing RTG 		3	18,7% in tegenstelling tot het RTG vond het CTG klager wel ontvankelijk maar de klacht ongegrond 	2 terugverwezen naar het RTG	1 totaal		16	100%  beslissing RTG ongegrond 		 Behandeling gestaakt		1 	0,8% Bevestiging beslissing RTG		113	92,6% Vernietiging beslissing RTG		8 Klager niet-ontvankelijk in de klacht	1		0,8% in tegenstelling tot het RTG vond het CTG de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond:	 het CTG legde geen maatregel op	3		2,5% het CTG legde de volgende maatregel op	 Waarschuwing	3		2,5% Berisping	1		0,8% totaal		122	100% beslissing RTG gegrond 		 Bevestiging beslissing RTG		22	56,4% net als het RTG vond het CTG de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond en de opgelegde maatregel terecht Vernietiging beslissing RTG:		17	 in tegenstelling tot het RTG vond het CTG de klacht ongegrond	4		10,3% net als het RTG vond het CTG de klacht gegrond en:	 het CTG legde een lichtere maatregel op         6*		15,4% het CTG legde een gelijke maatregel op          5			12,8% het CTG legde een zwaardere maatregel op 	2**		5,1% totaal		39	100% * 1x werd een waarschuwing, gegrond zonder oplegging van een maatregel 2x werd een berisping een waarschuwing 2x werd een doorhaling respectievelijk voorwaardelijke schorsing een berisping 1x werd een doorhaling een schorsing. ** 1x werd gegrond zonder waarschuwing een waarschuwing 1x werd een schorsing een doorhaling.
5. Afgehandelde beroepen per beroepsgroep en specialisme 2023 Afgehandelde beroepen per beroepsgroep Arts 	186	74,0% Fysiotherapeut	1	0,4% Gezondheidszorgpsycholoog	24	9,6% Psychotherapeut	6	2,4% Tandarts	5	2,0% Verloskundige	1	0,4% Verpleegkundige 	25	10% Onbekend/niet BIG-geregistreerd	3	1,2% Totaal	251	100% In 2023 werden er geen beroepszaken afgehandeld tegen een apotheker, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, bachelor medisch hulpverlener en geregistreerd mondhygiënist. Afgehandelde beroepen naar specialisme arts Anesthesiologie	4	2,1% Arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde	5	2,7% Arbeid en gezondheid-verzekeringsgeneeskunde	13	7,0% Cardiologie	1	0,6% Heelkunde	5	2,7% Huisartsgeneeskunde	30	16,1% Interne geneeskunde	8	4,3% Keel-neus-oorheelkunde	1	0,6% Kindergeneeskunde	4	2,1% Klinische geriatrie	6	3,2% maag-, lever- en darmziekten 	5	2,7% Longziekten en tuberculose	4	2,1% Neurochirurgie 	1	0,6% Neurologie	6	3,2% Obstetrie en gynaecologie	3	1,6% Oogheelkunde	2	1,1% Orthopedie	10	5,4% Ouderengeneeskunde	7	3,8% Pathologie	1	0,6% Plastische chirurgie	5	2,7% Psychiatrie	40	21,5% Radiologie	1	0,6 Urologie 	1	0,6% Overige artsen	23	12,4% Totaal	186	100% In 2023 werd er geen beroep ingesteld op het gebied van cardio-thoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, interne geneeskunde-allergologie, klinische genetica, maatschappij en gezond-heid, medische micro-biologie, medische zorg voor verstandelijk gehandicapten, nucleaire geneeskunde, radio-therapie, reumatologie en revalidatie-geneeskunde. In 2023 werd tegen 186 van de 78876 BIG-geregistreerde artsen een beroep ingediend. In 2023 werd tegen 25 van de 182.626 BIG-geregistreerde verpleegkundigen een beroepszaak gestart. In 2023 werd tegen 24 van de 19.119 BIG-geregistreerde GZ-psychologen een beroepszaak gestart. Top 4 beroepszaken naar zorgverlener 1  Psychiaters	40	15,9% 2  Huisartsen	30	12,0% 3  Verpleegkundigen	25	10,0% 4  Gz-psychologen 	24 	9,6%
6. Aard van de klachten bij ingekomen beroepen 2023 Totaal 264 Geen of onvoldoende zorg 31, 11,7% Geestelijke toestand  2 , 0,8% Grensoverschrijdend gedrag 12, 4,5% Niet of te laat verwijzen 1, 0,4% Onjuiste behandeling/verkeerde diagnose 78, 29,5% Onheuse bejegening 2, 0,8% Onjuiste verklaring of rapport  30, 11,4% Onzorgvuldige dossiervorming 1, 0,4% Onvoldoende informatie 25, 9,5% Opiumwet-middelen misbruik 1, 0,4% Overige klachten 77, 29,2% Schending beroepsgeheim 4, 1,5% Top 3 beroepszaken naar aard klachten 2023 1 Onjuiste behandeling/verkeerde diagnose 78 29,6% 2 Overige klachten 77 29,1% 3 Geen of onvoldoende zorg 31 11,7%
7. Doorlooptijd 2023  Doorlooptijd in dagen	 2019: 284	 2020: 266	 2021: 330	 2022: 339	 2023: 254 Mediaan doorlooptijd in dagen			 2021: 323	 2022: 301	 2023: 242 8. Wrakingen 2023 Ingekomen wrakingsverzoeken	3 Afgehandelde wrakingsverzoeken	5 Beslissingen gewezen na behandeling ter zitting Niet-ontvankelijk	1 Afwijzing	3 Toewijzing	1 9. Klachten over het centraal tuchtcollege 2023 Ingekomen klachten	16 Afgehandelde klachten	 Beslissing: Ongegrond 	16